Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* * * * ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาจุลชีววิทยา * * * *

ปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีความอดทน ประพฤติดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีจุลชีววิทยาของระดับประเทศและภูมิภาค

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตจุลชีววิทยาที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  2. ให้การศึกษาจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาขั้นสูงแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอื่น ๆ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสงวนรักษาสภาพแวดล้อม