Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559 จึงขอความอนุเคราะห์คณะทำงานฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sci.ku.ac.th/news/3329-2 

นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ศูนย์สารเทศและบริการนิสิต ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ขอเรียนเชิญคณะทำทงานฝ่ายกิจการนิสิตร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2559