Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนการศึกษา

      (สำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1        จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

           01417111    แคลคูลัส I                                            3(3-0-6)

           01420113    ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                   1(0-3-2)

           01420117    ฟิสิกส์พื้นฐาน I                                      2(2-0-4)

           01424111    หลักชีววิทยา                                         3(3-0-6)

           01424112    ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ                             1(0-3-2)

           01453101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป           3(3-0-6)

           01999033    ศิลปะการดำเนินชีวิต                                3(3-0-6)

                             ภาษาต่างประเทศ                                   3( - - ) 

                              รวม                                                  19( - - )

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2        จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

                01371111    สื่อสารสนเทศ                                        1(1-0-2)

                01403111   เคมีทั่วไป I                                            4(4-0-8)

                01403112   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ                             1(0-3-2)

                01417112   แคลคูลัส II                                            3(3-0-6)

            01420118   ฟิสิกส์พื้นฐาน II                                      2(2-0-4)

            01420114   ปฏิบัติการฟิสิกส์ II                                   1(0-3-2)

            01999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6)

            01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา                                     1(0-2-1)

                             ภาษาต่างประเทศ                                    3( - - ) 

                            รวม                                                     19( - - ) 

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

           01403221    เคมีอินทรีย์                                             4(4-0-8)

           01403222    เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ                           1(0-3-2)

           01419211    จุลชีววิทยาทั่วไป                                     3(3-0-6)

           01419213    จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ                   2(0-6-3)

                            กิจกรรมพลศึกษา                                     1(0-2-1)

                            ภาษาต่างประเทศ                                    3( - - ) 

                            วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

                            และคณิตศาสตร์                                      6( - - ) 

                            รวม                                                    20( - - ) 

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

           01403231    เคมีปริมาณวิเคราะห์                                 2(2-0-4)

           01403232    เคมีปริมาณวิเคราะห์ภาคปฏิบัติการ               2(0-6-3)

           01419341    วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ                     4(2-6-7)

           01419391    การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา                   1(0-3-2)

                            วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        3( - - ) 

                            วิชาเลือกเสรี                                          6( - - ) 

                            รวม                                                    18( - - ) 

  ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1     จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
               01402311    ชีวเคมี I                                               2(2-0-4)

           01402312    ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ                            1(0-3-2)

           01416311    หลักพันธุศาสตร์                                     3(3-0-6)

           01416312    พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ                         1(0-3-2)

           01419325    เชื้อรา                                                  4(3-3-8)

           01419424    วิทยาไวรัส                                            3(2-3-6)

                            วิชาเฉพาะเลือก                                      6( - - ) 

                            รวม                                                    20( - - ) 

 ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

           01422111    หลักสถิติ                                              3(3-0-6)

           01402313    ชีวเคมี II                                              3(3-0-6)

           01419371    ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์                      3(3-0-6)

           01419351    สรีรวิทยาของจุลินทรีย์                             3(2-3-6)

           01419361    วิทยาภูมิคุ้มกัน                                       3(2-2-5)                  

               01419411    การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์     3(2-3-6)

                            รวม                                                   18(15-9-36) 

                                                 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

   01422431   สถิติทางชีววิทยา                                     3(3-0-6)

       วิชาเฉพาะเลือก                                       9( - - ) 

                               รวม                                                     12( - - ) 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)

               01419497    สัมมนา                                                 1

           01419499    โครงงานจุลชีววิทยา                                3(0-9-5) 

         วิชาเฉพาะเลือก                                     6( - - ) 

                             รวม                                                  10( - - )