Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20181212p11180x450

ขอแสดงความยินดีกับ

นิสิตจุลชีววิทยา ปี1 

กลุ่ม SeeU@KU ได้รางวัลชนะเลิศ

โครงการ "วันวิทยาศาสตร์: 

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1" 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 20181212p120181212p2