Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโครงการงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๐

ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์?เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีสร้างจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมประกอบกิจกรรมพัฒนาคณะ

โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราให้มีความสะอาดเกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีภายใต้ โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS

กําหนดการ


เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน ที่ลาน Love@Sci ข้างอาคารทวี ญาณสุคนธ์?


เวลา ๑๑.๓๐ น. ภาควิชารับอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)