Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงทรัพย์สินของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะทำหน้าที่คอยสอดส่องและสังเกต ตรวจสอบ ดูแล รักษาความปลอดภัย พื้นที่โดยรอบคณะวิทยาศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้ง ณ จุดต่าง ๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอความร่วมมือ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ผู้ประสงค์จะเข้าทำงานในอาคารทวี ญาณสุคนธ์ และ อาคาร 45 ปี จะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแล รักษาความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินภายในตัวอาคาร
2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ และนิสิตภายใต้การดูแลของท่าน ทำการตรวจสอบการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กาน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน ฯลฯ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ปิดล็อดหน้าต่าง ประตูห้องทำงาน ให้เรียบร้อยก่อนออกจากที่ทำงาน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
3) คณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์ที่จะจอดรถของท่านไว้ที่คณะ ในช่วงเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 เพื่อเดินทางไปต่างจังหวัด ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน
4) หากพบความผิดปกติอันจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โปรดแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมี
 
ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์
สิบตรี คำพันธ์ ราชสีเมือง       หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย          หมายเลขติดต่อ 062 552 7909
ธัญญาลักษณ์  บุญบุตตะ        รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย     หมายเลขติดต่อ 083 638 4789
 
          ผู้ประสานงานส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานรักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-25795526, 081-6120311 และ 086-7577873 โทรศัพท์ภายใน 1260 และ 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง