Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Innovative Startup@SciKU>

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ต่อยอดองค์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสร้างโอกาสให้กับนิสิตที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) จึงเห็นควรกำหนดนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์

         วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์นำองค์ความรู้ที่มี สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสร้างโอกาสให้กับนิสิตได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)

ขอให้นิสิต ส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารการสมัครที่ภาควิชา 29 สิงหาคม – 13 กันยายน 2559

       ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: http://bit.ly/2btvkaj