Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30

ห้อง 308 อาคาร 45 ปี

Download เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 3 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศงาน (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook)

patom1180x450

patom