Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

จัดการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน วิชาการเพาะเห็ดทางการค้า

ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560

 

Slide1