Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Colony Game ครั้งที่ 13

 

 

 จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (โคโลนี เกมส์ ครั้งที่ 13 “บัวน้ำเงินเกมส์”)

ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559

จัดโดย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20161226 7