Department of Microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดงานได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี ชมภาพงานได้ ที่นี่

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 และนิสิตปริญญาโท-เอก ชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 3 ห้องบรรยาย 308

********************* นิสิตปริญญาโท-เอก *********************

          12.30-13.00 น.           นิสิตใหม่ลงทะเบียน

          13.00-14.00 น.           พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ในภาควิชาฯ ทำความรู้จักกับนิสิตใหม่ แนะนำการปฏิบัติตนในภาควิชาฯ และ ชี้แจงงานประกันคุณภาพโดย ผศ.ดร. วรรณา มาลาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

          14.00-14.15 น.           ร้องเพลง “Microworld” และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

          14.15-14.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

ณ อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 1 ห้องบรรยาย 4129

          14.30-15.30 น.           การบรรยายเรื่อง “หลักสูตร/แผนการศึกษา”

                                             โดย รศ.ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์

          15.30-16.00 น.           สานสัมพันธ์น้องพี่ไมโครฯ

          16.00 น.                      ปิดการปฐมนิเทศ


********************* นิสิตปริญญาตรี ***********************

          12.30-13.00 น.           นิสิตใหม่ลงทะเบียน

          13.00-14.00 น.           พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ในภาควิชาฯ  ทำความ รู้จักกับนิสิตใหม่ แนะนำการปฏิบัติตนในภาควิชาฯ และ ชี้แจงงานประกันคุณภาพโดย ผศ.ดร. วรรณา มาลาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

          14.00-14.15 น.           ร้องเพลง “Microworld” และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

          14.15-14.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

          14.30-15.00 น.          การบรรยายเรื่อง “หลักสูตร/แผนการศึกษา”

                                           โดย อ.ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์

          15.00-15.30 น.          การบรรยายเรื่อง “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ”

                                           โดย รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช

          15.30-16.00 น.          เสวนาเรื่อง “บนเส้นทางจุลชีววิทยา”

                                           โดยนิสิตปัจจุบันชั้นปีที่ 2, 3 และ 4        

          16.00 น.                   ปิดการปฐมนิเทศ

map-sciku-1024x768