You are hereงานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา

งานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยา


คณาจารย์ของภาควิชาจุลชีววิทยา มีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

* การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Hepatitis B surface antigen
* การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ nonstructural protein NS1 ของไข้หวัดนก H5N1
* การผลิตเอนไซม์เพคติเนสบริสุทธิ์
* การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายไซแลนจากจุลินทรีย์สำหรับกระบวนการฟอกขาวเยื่อกระดาษสา
* วิศวกรรมเคมีของการผลิตสีจากเชื้อรา Monascus จากมันสำปะหลังในอาหารเหลว
* การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีศักยภาพทางการค้า
* Asfaxanthene Induction in Haematococcus sp.
* อาหารมังสวิรัติที่มีวิตามินบี 12 โดยการหมักแบบผสม
* การผลิตเครื่องดื่มนมเปรี้ยวคุณภาพสูงจากถั่วเหลืองในระดับห้องปฏิบัติการและกึ่งโรงงานอุตสาหกรรม
* การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
* การพัฒนาวิธีรวดเร็วเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์เชื้อโรคในอาหารและน้ำดื่ม
* การตรวจหา Escherichia coli O157:H7 ในตัวอย่างอาหารโดยวิธี RPLA และ RPHA
* การพัฒนาและการผลิตน้ำยาอิมมูโนเคมีเพื่อตรวจหาสารแอมเฟตามีน (ยาม้าและยาอี)
* การปรับปรุงกระบวนการบำบัดแอนแอโรบิคและผลิตแก๊สชีวภาพด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา
* การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แลคติก
* การบำบัดน้ำเสียชนิดต่างๆ ด้วยระบบ Bionet และระบบตรึงเซลล์อื่นๆ
* การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานกระดาษ
* การบำบัดน้ำเสียจากโรงนม
* การกำจัดสารประกอบไนโตรเจนด้วยกระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันโดยระบบตรึงเซลล์ในบ่ออนุบาลกุ้ง และตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
* การศึกษาข้อมูลการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อกำจัดของเสียจากฟาร์มโคและสุกรโดยถังหมักชนิดมีตัวกลางและโดยขบวนการ USAB
* การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบการหมักของ Fermenter
* การคัดเลือก methanotroph ที่ทนอุณหภูมิสูง
* การสะสมซีลีเนียมโดยเมธิลไลโทรฟิกยีสต์
* กระบวนการใช้สารประกอบ C1 Compound โดยเมธิลไลโทรฟิกยีสต์
* การศึกษาเอนไซม์ lignocellulosic บริสุทธิ์จาก Thermophilic fungi
* ความสัมพันธุ์ของเอนไซม์ Hydrogen uptake hydrogenas ต่อการผลิตก๊าซ hydrogen ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง non sulfur purple
* การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มและการบำบัดน้ำเสียที่เกี่ยวข้อง
* การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลทางวิจัย
* การพัฒนาสื่อการสอนและการเผยแพร่งานวิจัยด้วยระบบ multimedia
* ความ หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และป่าชายเลน (แบคทีเรียกรดน้ำส้ม แอคติโนมัยสีท ยีสต์ รา เห็ด สาหร่ายขนาดเล็ก)
* อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
* การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อกรดน้ำส้มที่ทนอุณหภูมิสูงด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม
* การแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase ในเชื้อกรดน้ำส้ม
* องค์ความรู้ด้านจีโนมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
* Genome analyses of Monascus spp. By using RAPD assay and electrophoretic karyotyping
* Enzyme Profile of Monascus spp.
* Mycelial Imcompatibility of Monascus purpurues
* Genetic improvement of microorganisms for utilization of plant resource
* Screening of antioxidant producting yeast and their taxonomic characteristics
* Themotolerant methylotrophic yeast to be use as fodder yeast
* Genetic improvement of yeast to increase nutritional value for using as fodder yeast
* Genetic improvement of acid-tolerant Saccharomyces cerevisiae for ethanol production from xylose and lignocellulosic hydrolysate
* มัยคอไรซ่าของต้นโพธิ์ ไทร หรือมะกอกน้ำ
* แบคทีเรียที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของเห็ด
* แบคทีเรียที่มีศักยภาพสูงในย่อยของเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
* สารจากภูเขาไฟกับการผลิตเห็ด
* การพัฒนาเห็ดเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่าลงในสวนป่าปลูก
* ผลของเชื้อราวีเอมัยคอร์ไรซ่าต่อการเจริญของพืชเส้นใยในระบบวนเกษตรและการเพิ่มปริมาณ
* กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย
* Maintenance of soil fertility and improvement of crop yield in highland by biofertilizer, mycorrhizal fungi
* การผลิตวิตามินบี 12 โดยแบคทีเรียโพรพิโอนิค เพื่ออุตสาหกรรมอาหารเสริมของสัตว์
* การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังจากเชื้อรา Rhizopus sp.
* Enzyme profile from Rhizopus sp.
* แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
* จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์บำรุงผิว
* การผลิต alkaline protease เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผงซักฟอก
* การผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้เพื่อใช้ในอุตสหกรรมไขมันและ/หรือในอาหารสัตว์