Home
Department of MIcrobiology, Kasetsart University
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 27 February 2014 17:49


 ประกาศภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

                                                  -----------------------------


              ด้วยภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๙๗๐.๐๐ บาท   มีรายละเอียดดังนี้


๑.  ตำแหน่ง  นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าเป็นเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้


      ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

      ๑.  มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมและสัมมนา การเรียนการสอน หรือฝึกอบรมต่างๆ 

      ๒.  มีความรู้ความสามารถจัดเก็บ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้พร้อมใช้งาน

      ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

      ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เหมาะสมกับหน้าที่

      ๕.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

      ๖.  มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน

      ๗.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


๒.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

           ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ สำนักงานภาควิชาจุลชีววิทยา  ชั้น ๑ อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ


๓.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร


            ๑.  ใบสมัครและเอกสารการสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

            ๒.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร

            ๓.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

            ๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            ๕.  สำเนาทะเบียนบ้าน


๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ


             จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบให้ทราบในวันที่ ๘

       พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ สำนักงานภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น ๑  อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์  

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://micro.sci.ku.ac.th


Last Updated on Thursday, 03 April 2014 10:24
 
ภาพอาจารย์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 21 January 2014 13:52


 
แบบฝึกหัดจุลชีววิทยาปฏิบัติการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 January 2013 13:19

แบบฝึกหัดจุลชีววิทยาปฏิบัติการ 01419214

Last Updated on Wednesday, 30 January 2013 13:31
 
คณาจารย์
  ชื่ออาจารย์ ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งบริหาร
1 นางนันทนา       สีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชา
2 น.ส.กรรณิการ์       ดวงมาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชา
3 นางวรรณา       มาลาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชา
4 นางสาวิตรี       ลิ่มทอง ศาสตราจารย์  
5 นายวิเชียร       กิจปรีชาวนิช รองศาสตราจารย์  
6 ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล รองศาสตราจารย์  
7 น.ส.กัญ จนา       ธีระกุล รองศาสตราจารย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8 รองศาสตราจารย์  
9 นางเลอลักษณ์       จิตรดอน รองศาสตราจารย์  
10 น.ส.สาวิตร       ตระกูลน่าเลื่อมใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
11 นางสุรางค์       สุธิราวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
12 นางเยาวภา       ตาปราบ อาจารย์  
13 น.ส.ศลิษา       สุวรรณภักดิ์ อาจารย์  
14 นายเสรี       เจริญกิจมงคล อาจารย์  
15 น.ส.เดือนรัตน์       ชลอุดมกุล อาจารย์  
16 น.ส.ชุรภา       ธีรภัทรสกุล อาจารย์  
17 น.ส.ปิ่นสุรางค์       ดีวงษ์ อาจารย์  
18 น.ส.พัชราภรณ์       ศิวายพราหมณ์ อาจารย์  
19 นายเจษฎา โพธิรัตน์ อาจารย์  
20 น.ส.ปริศนา       วิริยะจิตสมบูรณ์ อาจารย์  
21 น.ส.อิงอร กิมกง อาจารย์  
22 นาย นพพล เลิศวัฒนาสกุล อาจารย์  
 
หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 11 June 2011 08:48

หลัก 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

:ภาษาอังกฤษ English:

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินอาหาร โดยให้รับประทานอาหารสุก สะอาด และล่างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการนำพืชผักผลไม้จากประเทศยุโรปติดตัวมาบริโภคในประเทศไทย หากจะรับประทานขอให้ปรุงสุก เนื่องจากเชื้อนี้จะตายเมื่อถูกความร้อน 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป

Last Updated on Sunday, 12 June 2011 09:58
 
Copyright © 2014 Department of Microbiology, Kasetsart University. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 

Who's Online

We have 2 guests online